Navigator Business & Finance

Tag : Michele D’Ercole

Biz Stories Featured Highlight Leaders Regional Market News World News

Ông Michele D’Ercole – Chủ tịch ICHAM: “Tiềm năng hợp tác và triển vọng phát triển kinh tế giữa Italia và Việt Nam còn rất lớn.”

Editorial Team
Chủ tịch Michele D’Ercole của Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM), từ khi nhậm chức đã đẩy mạnh việc hợp tác giữa Italia...